top of page

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende subsites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, de Fo-Otograaf/Sportshoot.nu/Photoshoot.nu (hierna onder de overkoepelende naam "de Fo-Otograaf", zoals ingeschreven in het handelsregister bij de KvK  onder nummer 54504694)


De Fo-Otograaf besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. de Fo-Otograaf is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door de Fo-Otograaf, of door u aan de Fo-Otograaf door middel van een website van de Fo-Otograaf, of anderszins langs elektronische weg. de Fo-Otograaf aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de Fo-Otograaf via deze website.
de Fo-Otograaf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

bottom of page